REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ CZARNY PUZZEL BISTRO ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROCZARNYPUZZEL.PL

I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszelkimi do niego zmianami;

2. Sprzedawca – oznacza Idea Puzzel Sp.zo.o, z siedzibą w Chmielowie 39-442, ul. Strażacka 1, KRS: 0000777844, REGON: 382879849, NIP: 8672247484

3. BistroCzarnyPuzzel – oznacza, prowadzony przez Sprzedawcę, obiekt gastronomiczny świadczący usługi gastronomiczne na miejscu w lokalu znajdującym się w siedzibie Sprzedawcy, usługi cateringowe oraz usługi wywozu gotowych dań na wynos;

4. Usługi – usługi BistroCzarnyPuzzel , usługi dowozu zamówionych dań i produktów, świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów na podstawie Regulaminu;

5. Moduł Zamówień – element strony internetowej www.bistroczarnypuzzel.pl , będącej własnością Sprzedawcy, służący do składania zamówień na Usługi.

6. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Sprzedawcę, na podstawie Regulaminu;

7. Klient grupowy – oznacza Klienta przypisanego przez Sprzedawcę do określonej grupy objętej jednym ustalonym ze Sprzedawcą adresem dostawy. Przypisanie przez Sprzedawcę do określonej grupy następuje na wniosek Klienta złożony Sprzedawcy drogą mailową na adres kontakt@ideapuzzel.pl.

8. Panel Klienta – oznacza aplikację opartą na przeglądarce sieci web, zabezpieczoną Loginem i Hasłem, zawierającą dane osobowe Klienta, pozwalającą na zapisy na zajęcia, dokonywanie płatności za usługi oferowane przez Idea Puzzel Sp. z o.o oraz na dostęp do historii aktywności Klienta, dostępną pod adresem www.bistroczarnypuzzel.pl. Zasady zakładania kont i korzystania z Panelu Klienta opisane zostały w stosownym regulaminie.

9. Strona Płatności – strona internetowa GlobalFood Tech S.R.L., z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, 91-95 Dristorului Street, bl. C, 9th floor, ap. 907, 3rd District, registration no. at the trade Registry J40/8605/2013, VAT ID RO31980460, email: contact@globalfoodsoft.com, tel: +40 737 017 876 .

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki składania zamówień na Usługi oferowane przez BistroCzarnyPuzzel , a świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.bistroczarnypuzzel.pl.

2. Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w chwili składania zamówienia na Usługi i zobowiązuje się do korzystania z Modułu Zamówień w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Umożliwienie składania zamówień poprzez Moduł Zamówień jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

4. Treść Regulaminu udostępniona jest w siedzibie Sprzedawcy oraz poprzez stronę internetową www.bistroczarnypuzzel.pl .

III. Zasady korzystania z Modułu Zamówień

III Zasady ogólne

1. Z Modułu Zamówień korzystać może każdy Klient zarejestrowany w Panelu Klienta, z zastrzeżeniem pkt 7 Zasad korzystania z Modułu Zamówień.

2. Korzystanie z Modułu Zamówień możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła wykorzystywanego do logowania w Panelu Klienta.

3. Po zalogowaniu widoczne dla Klienta są dania i produkty dostępne w danym dniu dla danego Klienta wraz z podaniem ich cen.

4. Klient wybiera dowolną ilość dań i produktów. Wybrane dania i produkty wyświetlają się następnie w zakładce Koszyk wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz ceny zbiorczej.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie www.bistroczarnypuzzel.pl , są cenami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zamówienia składać można w każdym momencie, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową, jednak ich akceptacja i realizacja odbywa się po zatwierdzeniu zamówienia przez obsługę w dniach pracy Bistro.

7. Dostawa realizowana jest na terenie miasta Tarnobrzeg, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 11.00 – 15.30.

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy poza teren miasta Tarnobrzeg po wcześniejszym, indywidualnie z każdym Klientem, uzgodnieniu telefonicznym kosztów dostawy.

9. Przy zamówieniu na kwotę 20 zł i więcej dostawa na terenie miasta Tarnobrzeg jest bezpłatna.

10. Dostawa realizowana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

11. Zawarty w formularzu zamówienia adres dostawy jest adresem podanym przy rejestracji w Panelu Klienta.

12. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy. Zmiana adresu dostawy na adres znajdujący się poza granicami miasta Tarnobrzeg nie jest możliwa możliwa.

13. Zapis pkt 12 Zasad korzystania z Modułu Zamówień nie ma zastosowania do Klienta grupowego. Klient grupowy nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

14. Czas dostawy określany jest przez Klienta w formularzu zamówienia. Dostawa realizowana jest nie wcześniej niż w ciągu 30 min. od momentu złożenia zamówienia.

15. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówienia, na miejscu w lokalu BistroCzarnyPuzzel. W celu skorzystania z tej możliwości należy w polu uwagi wpisać formułę „odbiór osobisty”.

16. Odbiór osobisty możliwy jest o godzinie wybranej przez Klienta w formularzu zamówienia, nie wcześniej niż w ciągu 30 min. od momentu złożenia zamówienia.

Formy płatności

17. W formularzu zamówienia Klient określa formę płatności – karta płatnicza lub płatność przy odbiorze.

18. Wybierając jako formę płatności kartą płatniczą, Klient przekierowany zostanie na Stronę Płatności, gdzie ma możliwość zapłaty za zamówienie wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

19. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji do Sprzedawcy, co jest równoznaczne z przekazaniem zamówienia do realizacji.

20. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości i zawierać cenę wszystkich zamówionych dań, produktów, opakowań oraz koszt dostawy. Klientowi nie przysługuje prawo dokonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne elementy zamówienia.

21. Wybierając płatność przy odbiorze, Klient może zapłacić za zamówienie gotówką lub kartą płatniczą.

Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

22. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

23. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby Moduł Zamówień funkcjonował w dni i w godzinach przyjmowania zamówień w sposób ciągły, bez zakłóceń. Nie dotyczy to przerw w funkcjonowaniu Modułu będących wynikiem aktualizacji danych, wszelkich działań technicznych koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Modułu oraz prac konserwacyjnych.

24. Klient ma obowiązek korzystać z Modułu Zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

25. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Modułu Zamówień do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszających uzasadnione interesy Sprzedawcy. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia zasad wskazanych w pkt 26 powyżej.

27. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i nieujawniania swojego hasła innym osobom. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za zamówienia złożone poprzez Moduł Zamówień przez te osoby trzecie. Zamówienia złożone poprzez Moduł Zamówień dokonane przez osoby trzecie przy użyciu loginu i hasła Klienta, uważane są za dokonane w imieniu Klienta i mają moc wiążącą.

28. Sprzedawca, wedle własnego uznania, ma prawo udzielać rabatów i zniżek na określone Usługi dla wybranych Klientów i grup Klientów.

IV. Ochrona danych osobowych

1. W związku z aktywacją konta w Panelu Klienta, co jest warunkiem koniecznym dokonania zakupu Usług za pośrednictwem strony www.bistroczarnypuzzel.pl, Klient przekazywać będzie Sprzedawcy swoje dane osobowe.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Klienta jest Idea Puzzel Catering Sp.zo.o.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Usług świadczonych przez Sprzedawcę, a dostępnych poprzez stronę www.bistroczarnypuzzel.pl, a także przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (o ile Klient wyrazi na to zgodę przy rejestracji konta w Panelu Klienta).

4. Wybranie przy składaniu zamówienia płatności w formie przelewu internetowego wiąże się z udostępnieniem danych osobowych Klienta firmie GlobalFood Tech S.R.L., z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, 91-95 Dristorului Street, bl. C, 9th floor, ap. 907, 3rd District, registration no. at the trade Registry J40/8605/2013, VAT ID RO31980460, email: contact@globalfoodsoft.com, tel: +40 737 017 876.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usługi. Klientom, którzy udostępnili dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia.

V. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej procesu składania zamówienia za pośrednictwem strony www.bistroczarnypuzzel.pl w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana do Sprzedawcy przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@ideapuzzel.pl.

3. W reklamacji Klient powinien wskazać, adres e-mail, datę zamówienia, czego dotyczy reklamacja, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Klienta, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie przesłanym drogą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz.827), oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. Za termin wejścia w życie zmian uznaje się moment publikacji nowego Regulaminu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe.

3. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.

4. Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu są albo staną się nieważne i/lub są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych postanowień nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.